1 Definities

1.1 De volgende begrippen met een hoofdletter hebben in deze Voorwaarden de volgende betekenis:
a) "Klant": de onderneming die de Producten van Leverancier koopt;
b) "Leverancier": J.S. Polak Koninklijke Specerijenmaalderij B.V. (KvK nr.), met adres aan de Broekslagen 16, 8331 TJ Steenwijk, en de aan haar gelieerde vennootschappen;
c) "Overeenkomst": elk contract of elke overeenkomst tussen Leverancier en Klant voor de verkoop door Leverancier en de koop door Klant van de Producten. De Overeenkomst omvat deze Voorwaarden en alle bij de Overeenkomst behorende bijlagen of daarin genoemde documenten;
d) "Partijen": Leverancier en Klant gezamenlijk;
e) "Producten": de door Leverancier verkochte producten of goederen, zoals gespecificeerd in de Overeenkomst;
f) "Voorwaarden": deze algemene verkoopvoorwaarden;
g) "Werkdagen": elke dag die geen zaterdag, zondag of feestdag is in Nederland.

2 Toepasselijkheid en aanbiedingen

2.1 Deze Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes, leveringen, werkzaamheden en Overeenkomsten, alles in de ruimste zin van het woord, waarbij Leverancier als verkoper of leverancier optreedt, met uitsluiting van alle andere voorwaarden, hetzij waarnaar door Klant wordt verwezen, hetzij impliciet van toepassing door handel, gewoonte, praktijk, gang van zaken of de wet. Door het plaatsen van een order doet Klant afstand van zijn inkoopvoorwaarden. Leverancier wijst de toepasselijkheid van dergelijke inkoopvoorwaarden uitdrukkelijk van de hand.
2.2 Deze Voorwaarden zijn van toepassing tussen Klant en de relevante vennootschap(pen) van Leverancier zoals gespecificeerd in de Overeenkomst.
2.3 Alle aanbiedingen en prijsopgaven van Leverancier zijn vrijblijvend. De order van Klant geldt als een onherroepelijk aanbod tot het aangaan van een Overeenkomst op basis van de Voorwaarden. Een verplichting van Leverancier tot levering van de Producten ontstaat slechts indien en voor zover een order schriftelijk door Leverancier is bevestigd of, bij gebreke daarvan, indien Leverancier de order geheel of gedeeltelijk uitvoert. Leverancier is niet verplicht een order te aanvaarden en de aanvaarding door Leverancier van een order kan afhankelijk zijn van de goedkeuring door Leverancier van de kredietwaardigheid van Klant.

3 Prijzen en betaling

3.1 De door Leverancier opgegeven prijzen zijn exclusief BTW en eventuele andere belastingen en zijn gebaseerd op levering conform de overeengekomen Incoterm.
3.2 Tenzij in de Overeenkomst uitdrukkelijk is overeengekomen dat de prijzen vast zijn (door gebruik van de term "vast" of een soortgelijke term), is Leverancier gerechtigd om verhogingen van zijn inkoopprijzen, invoerrechten, belastingen, valuta- en wisselkoersen en alle andere omstandigheden die de kostprijs van de Producten verhogen, ontstaan na het sluiten van een Overeenkomst, door te berekenen aan Klant door een overeenkomstige aanpassing van de verkoopprijs. In geval van een wezenlijke verhoging heeft Leverancier het recht de Overeenkomst te ontbinden.
3.3 Betaling dient, zonder enig recht op verrekening of inhouding, te geschieden binnen 30 dagen na factuurdatum en in de valuta en aan de vennootschap van Leverancier zoals vermeld op de factuur. Na het verstrijken van de betalingstermijn is Klant van rechtswege in verzuim. In dat geval is Klant, zonder voorafgaande ingebrekestelling, aan Leverancier een jaarlijkse rente verschuldigd van de Euribor (met dien verstande dat indien de Euribor negatief is, deze geacht wordt nul te zijn) plus 8%, berekend vanaf de dag waarop de betaling verschuldigd was tot en met de dag van volledige betaling.
3.4 In afwijking van de overeengekomen betalingstermijn behoudt Leverancier zich het recht voor betaling bij levering of vooruitbetaling te verlangen, indien een dergelijke wijze van betaling naar het oordeel van Leverancier vereist is gezien de financiële omstandigheden van Klant, in welk geval Klant daartoe verplicht is. Dit is onder meer het geval indien Klant zijn verplichtingen jegens Leverancier of enige andere leverancier niet stipt nakomt of indien beslag op activa van Klant wordt gelegd.
3.5 In geval van geen of te late betaling door Klant zal Klant aan Leverancier incassokosten betalen van 15% van het openstaande bedrag, met een minimum van EUR 250, alsmede de proceskosten.

4 Levering en eigendomsvoorbehoud

4.1 Leverancier levert de Producten CIP (Incoterms 2020). Vermelde leveringstermijnen zijn indicatief en kunnen niet worden beschouwd als een fatale termijn. Leverancier zal redelijke inspanningen verrichten om de overeengekomen leveringstermijnen na te leven, maar overschrijding van deze termijnen met minder dan (i) 20 Werkdagen indien de Producten afkomstig zijn van binnen Europa of (ii) 30 Werkdagen indien de Producten afkomstig zijn van buiten Europa, of (iii) vertragingen die niet toe te rekenen zijn aan Leverancier, worden niet beschouwd als een tekortkoming en geven geen recht op vergoeding van schade geleden door Klant of door derden. Voor vertragingen in de levering van meer dan het hiervoor genoemde aantal Werkdagen, die aan Leverancier zijn toe te rekenen, is de aansprakelijkheid van Leverancier voor schade te allen tijde beperkt tot maximaal 2,5% van de orderwaarde van de vertraagde Producten en is artikel 6 van toepassing. Vertragingen geven Klant geen recht op ontbinding van de Overeenkomst.  
4.2 Indien Klant de Producten niet in ontvangst neemt, kan Leverancier deze voor risico en rekening van Klant opslaan.
4.3 Leverancier behoudt zich het recht voor om tot 5% (naar boven of naar beneden) af te wijken van de overeengekomen hoeveelheid te leveren Producten en in dat geval wordt de werkelijk geleverde hoeveelheid gefactureerd. De Producten mogen in gedeelten worden geleverd en gefactureerd.
4.4 Leverancier behoudt zich de eigendom van alle door Leverancier aan Klant geleverde Producten voor. De eigendom van de Producten gaat pas over op Klant wanneer deze heeft voldaan aan al zijn betalingsverplichtingen uit hoofde van de Overeenkomst of enige andere overeenkomst met Leverancier, met inbegrip van hetgeen Klant verschuldigd mocht zijn wegens het niet nakomen van zijn verplichtingen uit hoofde van die Overeenkomsten. Ongeacht dit eigendomsvoorbehoud is het risico met betrekking tot de geleverde Producten voor Klant vanaf het moment van levering. Zolang de eigendom van de Producten niet op Klant is overgegaan, is deze gerechtigd de Producten in de normale uitoefening van zijn bedrijf te verwerken, te gebruiken en/of te verkopen.
4.5 Indien Klant zijn betalingsverplichtingen jegens Leverancier niet nakomt of Leverancier goede grond geeft te vrezen dat Klant tekort zal komen, is Leverancier gerechtigd de Producten waarop het eigendomsvoorbehoud rust, terug te nemen. Wanneer Leverancier zijn eigendomsvoorbehoud inroept, zal Klant Leverancier toestaan de plaatsen te betreden waar de Producten waarop het eigendomsvoorbehoud rust zich bevinden.
4.6 Klant zal Leverancier onmiddellijk op de hoogte stellen indien er beslag is gelegd op de Producten en zal de beslaglegger onmiddellijk op de hoogte stellen van het feit dat de eigendom van de in beslag genomen Producten bij Leverancier berust.

5 Garanties en kennisgeving van gebreken

5.1 Klant aanvaardt alle risico's en aansprakelijkheid voor (i) de resultaten verkregen door het gebruik van de Producten, ongeacht of deze worden gebruikt als geleverd of in combinatie met andere producten; (ii) het bepalen van de geschiktheid voor gebruik van de Producten in, of in combinatie met, andere producten; (iii) de juistheid en nauwkeurigheid van de marketing en reclame van enig product van Klant waarin de Producten zijn verwerkt; (iv) het verkrijgen van gezondheids-, veiligheids-, milieu- of andere goedkeuringen van de overheid voor het gebruik van de Producten; en (v) voor schade als gevolg van de behandeling, het gebruik of misbruik door Klant van de Producten.
5.2 Klant verklaart op de hoogte te zijn van de eigenschappen van de aan hem geleverde Producten en van alle op de Producten betrekking hebbende wettelijke voorschriften waaraan hij gebonden is. Bij opslag, wederverkoop, vervoer, verwerking en ander gebruik van en alle verdere handelingen met betrekking tot de Producten zal Klant de desbetreffende wettelijke voorschriften en de eventuele aanwijzingen van Leverancier in dat kader strikt naleven.
5.3 Leverancier garandeert dat de Producten op het moment van levering niet beschadigd zijn en in overeenstemming zijn met de door Leverancier verstrekte schriftelijke specificaties. Leverancier geeft geen enkele andere garantie, expliciet of impliciet, wettelijk of anderszins, met betrekking tot de Producten, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, de impliciete garanties van conformiteit, of verkoopbaarheid of de door het gebruik van de Producten te verkrijgen resultaten. De toepasselijkheid van artikel 7:17 BW is uitdrukkelijk uitgesloten. Klant kan geen aanspraak maken op gebreken indien er slechts sprake is van een geringe afwijking van de specificatie en/of een geringe aantasting van de bruikbaarheid.  
5.4 Klant zal de Producten onmiddellijk na ontvangst inspecteren op zichtbare gebreken of tekortkomingen. Gebreken of tekortkomingen die tijdens deze inspectie worden ontdekt, moeten onmiddellijk, en in ieder geval binnen drie (3) Werkdagen na ontvangst, aan Leverancier worden gemeld. Tevens zal Klant de Producten zorgvuldig testen vóór verwerking, gebruik of wederverkoop en uiterlijk binnen twee (2) maanden na ontvangst van de Producten. Indien een gebrek wordt ontdekt, zal Klant dit binnen drie (3) Werkdagen na ontdekking aan Leverancier melden. Gebreken die niet zijn en konden worden ontdekt door zorgvuldig testen van de Producten, zullen binnen drie (3) Werkdagen na ontdekking en uiterlijk binnen vier (4) maanden na ontvangst van de Producten aan Leverancier worden gemeld.
5.5 Alle kennisgevingen worden schriftelijk gedaan en bevatten alle relevante details. Indien een claim niet conform dit artikel 5 aan Leverancier is gemeld, of de verplichtingen in dit artikel 5 niet zijn nagekomen, worden de Producten geacht te zijn aanvaard en is Leverancier niet aansprakelijk voor enige (vermeende) non-conformiteit.
5.6 Indien een gebrek in de Producten wordt ontdekt, zal Klant de Producten niet verwerken, gebruiken of verkopen. In het geval een overeenkomstig artikel 5 ingediende claim gerechtvaardigd is, zal Leverancier:
5.6.1 naar eigen oordeel (i) het gebrek of de tekortkoming in de Producten herstellen, (ii) de Producten vervangen door Producten die in overeenstemming zijn met de Overeenkomst of (iii) een creditnota aan Klant sturen voor de gehele of gedeeltelijke prijs van de betreffende Producten en deze Producten terugnemen; of
5.6.2 in geval van gebreken die niet zijn ontdekt door zorgvuldig testen van de Producten en die zijn ontdekt nadat de Producten zijn verwerkt, de schade van Klant vergoeden, met inachtneming van artikel 6.
De aansprakelijkheid van Leverancier in verband met het leveren van gebrekkige Producten is beperkt tot nakoming van een van de bovengenoemde opties. Een claim geeft Klant geen recht op ontbinding of opschorting van de Overeenkomst.
5.7 Ongegronde retourzendingen van Producten zijn voor rekening en risico van Klant. Retourzendingen zijn slechts toegestaan na voorafgaande schriftelijke toestemming van Leverancier.
5.8 Indien een gebrek het gevolg is van het niet naleven door Klant van de onderhouds- of bewaarvoorschriften, en/of natuurlijke slijtage, en/of een gevolg is van bewerking door Klant of een derde, is Leverancier niet aansprakelijk.

6 Aansprakelijkheid

6.1 De aansprakelijkheid van Leverancier, hetzij gebaseerd op tekortkoming in de nakoming, onrechtmatige daad (waaronder nalatigheid), schending van wettelijke verplichtingen, dwaling of anderszins, is beperkt tot de redelijke schade die een direct gevolg is van de schadeveroorzakende gebeurtenis en tot een maximaal totaalbedrag van twee maal de netto factuurwaarde, exclusief BTW, van de schadeveroorzakende Producten, per gebeurtenis of reeks van gebeurtenissen met dezelfde oorzaak, met een maximum van EUR 500.000,- in totaal gedurende de looptijd van de Overeenkomst. Indien en voor zover een derde jegens Leverancier aansprakelijk is voor een vordering van Klant op Leverancier, kan elke beperking van de aansprakelijkheid van die derde, afdwingbaar tussen die derde en Leverancier, ook aan Klant tegengeworpen worden.
6.2 De aansprakelijkheid van Leverancier, hetzij gebaseerd op tekortkoming in de nakoming, onrechtmatige daad (waaronder nalatigheid), schending van wettelijke verplichtingen, dwaling, of anderszins, voor immateriële schade, boetes, milieuschade, schade als gevolg van aansprakelijkheid van Klant jegens derden boven de in deze Voorwaarden opgenomen beperkingen van aansprakelijkheid van Leverancier, indirecte en/of gevolgschade (waaronder, maar niet beperkt tot, verlies van omzet of winst, verlies van goodwill, contracten of klanten, verlies van verwachte besparingen), is uitdrukkelijk uitgesloten.
6.3 Onverminderd artikel 5 vervallen alle eventuele rechtsvorderingen van Klant, met betrekking tot de vermeende aansprakelijkheid van Leverancier, indien Leverancier daarvan niet binnen vier (4) maanden na levering van de Producten in kennis is gesteld en, indien Leverancier tijdig in kennis is gesteld van een claim maar Klant niet binnen één (1) jaar na levering een gerechtelijke procedure tegen Leverancier is gestart.
6.4 Niets in deze Voorwaarden zal de aansprakelijkheid van Leverancier beperken of uitsluiten voor (i) opzet of bewuste roekeloosheid van Leverancier of zijn leidinggevend personeel, (ii) fraude, (iii) overlijden of persoonlijk letsel veroorzaakt door Leverancier of (iv) enige andere aansprakelijkheid waarvoor Leverancier op grond van de wet zijn aansprakelijkheid niet mag uitsluiten of beperken.

7 Verzuim en ontbinding

7.1 Indien Klant niet, niet behoorlijk of niet tijdig voldoet aan enige verplichting jegens Leverancier, is hij van rechtswege in verzuim en is Leverancier gerechtigd, zonder ingebrekestelling, de Overeenkomst en eventuele andere nog niet uitgevoerde overeenkomsten op te schorten dan wel te ontbinden, onverminderd de verdere rechten van Leverancier voortvloeiend uit enige Overeenkomst en/of het toepasselijk recht.
7.2 In geval van een (aanvraag tot) faillissement of surseance van betaling van een Partij is de andere Partij gerechtigd de Overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden zonder gehoudenheid tot enige schadevergoeding. Indien Leverancier na inspanningen te goeder trouw niet in staat is Producten voor Klant te verkrijgen, heeft Leverancier na voorafgaande schriftelijke kennisgeving het recht de Overeenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen.

8 Overmacht

8.1 In geval van Overmacht aan de zijde van Leverancier kan Leverancier (i) de Overeenkomst ontbinden of (ii) de uitvoering van de Overeenkomst opschorten totdat de Overmacht is geëindigd, voor zowel (i) als (ii) geheel of gedeeltelijk en zonder dat Leverancier aansprakelijk is voor de door de ontbinding of opschorting veroorzaakte schade. Indien Leverancier als gevolg van Overmacht slechts gedeeltelijk kan leveren, is hij daartoe gerechtigd. Onder "Overmacht" wordt verstaan omstandigheden die van dien aard zijn dat de uitvoering van een Overeenkomst onmogelijk dan wel dermate bezwaarlijk en/of onevenredig kostbaar wordt, dat nakoming van de Overeenkomst redelijkerwijs niet meer of niet onmiddellijk van Leverancier kan worden gevergd. Onder Overmacht wordt in ieder geval –verstaan (maar dit is niet beperkt tot): staking, brand, extreme weersomstandigheden, pandemie of epidemie, belemmering van het verkeer, tekort aan grondstoffen, materialen, brandstof, of arbeidskrachten, mobilisatie, oorlog, beperking van in- en uitvoer, en/of maatregelen van overheidswege die de uitvoering van de Overeenkomst door Leverancier verhinderen of belemmeren. Een Overmacht van leveranciers of onder-leveranciers van Leverancier zal worden beschouwd als een Overmacht van Leverancier.
8.2 Klant heeft het recht de Overeenkomst te ontbinden in geval van overmacht van Leverancier, indien (i) Klant kan aantonen dat tijdige nakoming voor hem essentieel is in zijn bedrijfsvoering, en (ii) de overmachtssituatie naar verwachting niet binnen 60 dagen zal eindigen.

9 Intellectueel eigendom

9.1 Alle intellectuele eigendomsrechten, handelsgeheimen en andere eigendomsrechten die rusten op de Producten en alle monsters en marketingmateriaal, alsmede alle technische, zakelijke of soortgelijke informatie (met inbegrip van alle recepten, ontwerpen, documenten en ander materiaal met betrekking tot de Producten en het marketingmateriaal) zijn en blijven de exclusieve eigendom van Leverancier of zijn licentiegevers.
9.2 Indien de Producten worden vervaardigd volgens van Klant ontvangen tekeningen, modellen, monsters, specificaties of andere aanwijzingen in de ruimste zin van het woord, zal Klant Leverancier verdedigen en vrijwaren tegen alle aanspraken van derden (i) gebaseerd op de feitelijke of beweerde inbreuk op enig intellectueel eigendomsrecht of enig ander recht van derden, door vervaardiging en/of levering van die Producten en (ii) gebaseerd op productaansprakelijkheid. Indien een derde op grond van enig beweerd recht bezwaar maakt tegen de vervaardiging en/of levering van de bedoelde Producten, is Leverancier onvoorwaardelijk gerechtigd de vervaardiging en/of levering onmiddellijk te staken en vergoeding van de gemaakte kosten te verlangen, onverminderd eventuele aanspraken op schadevergoeding jegens Klant en zonder dat Leverancier uit welke hoofde dan ook jegens Klant aansprakelijk is.

10 Geheimhouding

10.1 "Vertrouwelijke informatie" betekent alle informatie die door de bekendmakende partij aan de ontvangende partij wordt verstrekt in verband met de Overeenkomst, die betrekking heeft op de onderneming, prijzen, betalingsvoorwaarden, producten, het verwerkings- of productieproces, de ontwikkelingen, handelsgeheimen, knowhow, recepten, formuleringen, het personeel, de klanten, vooruitzichten en leveranciers van Partijen, ongeacht of deze als "vertrouwelijk" wordt aangeduid of niet, samen met alle informatie die is afgeleid van het voorgaande, maar met uitzondering van alle informatie (i) die onafhankelijk is ontwikkeld door de ontvangende partij zonder gebruik te maken van Vertrouwelijke Informatie van de bekendmakende partij, (ii) die openbaar is gemaakt door een ander dan de bekendmakende partij, zonder geheimhoudingsplicht of (iii) die voorafgaand aan de ontvangst van die informatie rechtmatig in het bezit was van de ontvangende partij, zonder geheimhoudingsplicht.
10.2 Tenzij tussen de partijen schriftelijk anders is overeengekomen in een specifieke geheimhoudingsovereenkomst, zal de ontvangende partij geen Vertrouwelijke Informatie van de andere partij gebruiken of openbaar maken, behalve uitsluitend met het oog op de uitvoering van de Overeenkomst, en doet zij geen persberichten of openbare mededelingen over het bestaan, het onderwerp of de voorwaarden van de Overeenkomst, tenzij dit bij wet- of regelgeving of ingevolge een bevel van een bevoegde autoriteit vereist is. In dat laatste geval stelt de ontvangende partij de andere partij daarvan vooraf schriftelijk in kennis en blijft de Vertrouwelijke Informatie onderworpen aan de hierin opgenomen verplichtingen tot geheimhouding, behalve wat deze specifieke openbaarmaking betreft. Elke partij zorgt ervoor dat haar werknemers, filialen, adviseurs, agenten en opdrachtnemers aan wie Vertrouwelijke Informatie wordt bekendgemaakt op de hoogte zijn van haar geheimhoudingsverplichtingen en dat zij ermee instemmen daaraan gebonden te zijn. Verplichtingen uit hoofde van dit artikel 10 blijven van kracht totdat de Vertrouwelijke Informatie publiek toegankelijk is geworden.

11 Overige bepalingen

11.1 Alle Overeenkomsten zijn bindend voor en komen ten goede aan de Partijen en de aan hen gelieerde vennootschappen en opvolgers. Klant mag zijn rechten of verplichtingen uit hoofde van de Overeenkomst niet overdragen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Leverancier.
11.2 De ongeldigheid of niet-afdwingbaarheid van een bepaling van de Overeenkomst doet geen afbreuk aan de geldigheid of afdwingbaarheid van de overige bepalingen en rechten. De ongeldige of niet-afdwingbare bepalingen worden vervangen door geldige en afdwingbare bepalingen die de inhoud en betekenis van die ongeldige of niet-afdwingbare bepalingen en de bedoeling van de Partijen economisch gezien het best weergeven.  
11.3 Klant zal gedurende de looptijd van de Overeenkomst en gedurende twaalf (12) maanden na het einde van de Overeenkomst een leverancier van Leverancier niet direct en/of indirect aanzetten tot beëindiging van de relatie met Leverancier, noch zal Klant een dergelijke relatie verstoren (of trachten te verstoren).
11.4 Klant handelt, en zorgt ervoor dat zijn functionarissen, directeuren, vertegenwoordigers, agenten en werknemers handelen in overeenstemming met alle wetten en voorschriften inzake corruptie en bestrijding van omkoping, witwassen van geld, exportcontrole en economische sancties in alle landen waar hij actief is.

12 Recht en forumkeuze

12.1 Op de aanbiedingen, offertes, leveringen, deze Voorwaarden en Overeenkomsten en de uitvoering daarvan is Nederlands recht van toepassing. Toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag is uitgesloten.
12.2 Elk geschil dat in verband met de Overeenkomst ontstaat, zal definitief en uitsluitend worden beslecht door arbitrage in Amsterdam, Nederland, volgens de regels en procedures van het Nederlands Arbitrage Instituut (NAI). De taal van de arbitrage is Nederlands of Engels. De arbitrage treedt in de plaats van elk ander rechtsmiddel en de uitspraak is definitief, bindend en uitvoerbaar door elke daartoe bevoegde rechter.